Informacja

Ochrona Danych Osobowych

Informacja o Przetwarzaniu
i Ochronie Danych Osobowych

 • Wypełniając ankietę zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Erica Promotions Sp. z o.o.
 • Administratorem danych osobowych jest Erica Promotions Sp. z o.o., 31-116 Kraków, ul. Studencka 15/2A, NIP: 676-251-60-99.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Celem przetwarzania danych osobowych jest współpraca lub zamiar nawiązania współpracy w przyszłości w zakresie:
  a) organizacji promocji z udziałem hostess/hostów;
  b) obsługa targów i eventów;
  c) wynajem studia fotograficznego;
  d) redagowania artykułów na potrzeby serwisów internetowych;
  e) realizacji projektów graficznych;
  f) projektowania serwisów internetowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres od momentu ich pozyskania do dnia zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia z bazy danych. Administrator może usunąć wcześniej dane w przypadku stwierdzenia zakończenia współpracy i braku perspektyw na współpracę w przyszłości.
 • Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych dostawcy usług informatycznych.
 • W przypadku nawiązania współpracy i rozliczeń finansowych, Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane również do biura rachunkowego na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku konieczności przekazania danych innym podmiotom w trakcie współpracy, każdorazowo zostanie Pani/Pan poproszony o wyrażenie dodatkowej zgody lub taka zgoda zostanie wyrażona w zawartej umowie zleceniu lub umowie o dzieło.
 • W przypadku hostess/hostów możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość zamieszkania, inna miejscowość dłuższego przebywania, wizerunek, data urodzenia, numer PESEL, doświadczenie i umiejętności przydatne w pracy hostessy, posiadanie orzeczenia sanitarnego dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • W pozostałych przypadkach możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość zamieszkania, doświadczenie i posiadane umiejętności.
 • W przypadku osób z którymi nawiązano współpracę, zgodnie z prawem przetwarzamy dane dla celów skarbowych i ubezpieczeń społecznych: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer pesel, numer rachunku bankowego, urząd skarbowy wg miejsca zamieszkania.
 • Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych wrażliwych tj. danych o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych i światopoglądowych, stanie zdrowia, orientacji seksualnej, pochodzeniu etnicznym, danych genetycznych, danych biometrycznych, przynależność do związków zawodowych, wyroków skazujących.
 • Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim poza wyjątkami określonymi powyżej.
 • Możemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe w celach marketingu usług własnych.
 • Podjęliśmy szereg działań o charakterze organizacyjnym i technicznym celem prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych.
 • W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Zgłoszenie żadania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia danych można zgłaszać Administratorowi mailowo na adres erica@erica.pl lub listownie na adres Erica Promotions sp. z o.o., 31-116 Kraków, ul. Studencka 15/2a. Kontakt telefoniczny 609 167-898.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych, prosimy o odstąpienie od wypełniania ankiety.

Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO")

Informacje
tel. 609 167 898